آدرس :

شرکت فناوری اطلاعات تدبیر
مشهد ، خیابان کوهسنگی
کوهسنگی 20 ، میدان کوشه ای
پلاک 155
طبقه -1
تلفن: 38468575-051